Bases legals del sorteig 'Comença l'estiu amb cava'

Primera – Objecte

 

Editora Singular Digital 2GR SL amb NIF B-64337462 organitza la promoció comercial "Comença l'estiu amb cava", i et convida a participar en el sorteig que es celebrarà el dia 3 de juliol de 2017, del qual resultarà 1 guanyador que obtindrà 1 caixa de cava Rovellats Gran Reserva Brut Nature.

  

Segona – Àmbit subjectiu i forma de participació

  

La participació és oberta a totes les persones, majors d'edat, que es registrin al sorteig a través de l'eina Easypromos. El sorteig es publicarà a la pàgina oficial de Facebook del Món i es difondrà també a la web elmon.cat i al Twitter del Món.

 

Per poder participar, els interessats hauran d'utilitzar un correu electrònic vàlid (serà amb el que es contactarà al guanyador) i ser majors d'edat. 

  

El període durant el qual els usuaris podran participar és el comprès entre els dies 27 de juny de 2017 a les 17h i 3 de juliol de 2017 a les 10h.  

  

Tercera - Sorteig  

  

El sorteig es realitzarà el 3 de juliol de 2017 a les 11 h mitjançant l'eina Easypromos. El guanyador rebrà una notificació a través de correu electrònic que haurà de respondre en un període de 24h acceptant el premi.

   

En cas que el guanyador no compleixi els requisits establerts en les bases que regulen aquesta promoció, l'organitzador contactarà amb el primer suplent en la forma expressada; en cas que es continuï sense poder concretar el guanyador, es contactarà amb el segon suplent i, si s'escau, per ordre i successivament, amb cadascun dels següents suplents fins que es pugui adjudicar el premi.  

  

Editora Singular Digital 2GR es reserva el dret de declarar desert el premi d'aquesta promoció comercial, en cas d'impossibilitat d'adjudicació d'aquest per qualsevol causa.  

  

Quarta - Premi

  

El guanyador del sorteig que es realitzarà el 3 de juliol de 2017 obtindrà 1 caixa de cava Rovellats Gran Reserva Brut Nature.

 

Per tal de poder efectiu l'enviament del premi, el guanyador ens haurà de proporcionar el seu nom complet i adreça postal.

  

El premi és personal i intransferible.  

  

Cinquena – Condicions i límits de participació

 

No poden participar en aquesta promoció:

 

  • Persones menors d'edat.
  • Personal adscrit a l'Editora Singular Digital 2GR SL
  • Personal adscrit a entitats col·laboradores de l'Editora Singular Digital 2GR SL
  • Persones relacionades professionalment amb aquesta promoció comercial, o amb la publicitat d'aquesta.

 

Les persones que desitgin participar a través de Facebook han de facilitar a l'Editora Singular Digital 2GR SL a través de la pàgina de fans del Món (https://www.facebook.com/elmondiari), un perfil d'usuari actiu i real de Facebook amb el qual se'ls pugui identificar.

  

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal  

 

 

L'Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret a utilitzar el nom i els cognoms dels participants i del guanyador, amb finalitats publicitàries i sense que per aquest motiu aquests puguin formular cap reclamació.

  

Mitjançant la participació al sorteig els participants donen la seva conformitat per inscriure's al butlletí diari de elmon.cat. En compliment de la llei vigent, podran donar-se de baixa en qualsevol moment, tal com s'indica al butlletí.

  

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades a un fitxer de participants en promocions del qual és responsable l'Editora Singular Digital 2GR SL. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar les inscripcions de tots els participants en la present promoció comercial. Mitjançant la participació en aquesta promoció comercial els participants presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. El participant en aquesta promoció podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l'Editora Singular Digital 2GR SL (Passeig de Gràcia 16, 1er 3a, 08007 Barcelona) 

  

Setena – Xarxa de comunicacions  

  

L'Editora Singular Digital 2GR SL queda exonerada de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. Tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o de pèrdua d'informacions no imputables a aquesta.

  

Vuitena - Acceptació de condicions  

  

Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que l'Editora Singular Digital 2GR SL adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.

  

Novena – Altres estipulacions

   

Aquestes bases són accessibles a través de l'aplicació Easypromos.

  

L'Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits l'Editora Singular Digital 2GR SL es compromet a comunicar de la pàgina de fans de Facebook les bases modificades o, si s'escau, l'anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

 

Comentaris