La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats importants a la UPC

L'òrgan fiscalitzador diu que el dèficit és major del reconegut i que no es compleix la llei en matèria de plantilles

 

 

La Sindicatura de Comptes ha detectat importants irregularitats financeres i organitzatives a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) entre els anys 2010 i 2014. En un informe de 100 pàgines, la Sindicatura retreu a la universitat que no hagi aplicat algunes de les recomanacions que li va fer en un altre informe del 2013, assegura que el dèficit és major del reconegut per la UPC i que no es compleix la legislació en algunes matèries de plantilles. El curs 2014-2015 la UPC tenia 25.698 estudiants matriculats, s'hi van incorporar 6.039 alumnes nous i es van titular 5.372 estudiants. A 31 de desembre del 2014 la UPC comptava amb 2.502 PDI (personal docent i investigador) i amb 1.446 PAS (personal d'administració i serveis), a més de tenir personal d'administració i personal investigador contractat per a projectes de recerca.

  

 

El pressupost 2014 recollia uns ingressos de 325,66 milions d'euros i es van reconèixer despeses per 290 milions. Entre el 31 de desembre del 2010 i el 31 de desembre del 2014 el dèficit de la UPC va augmentar en 29,56 milions, que representa un increment del 35,99%. A 31 de desembre del 2014 la UPC presentava, segons els seus comptes anuals, un dèficit de 111,72 milions, que representa un 42,49% del pressupost inicial de l'exercici 2014.

 

Però de la revisió dels comptes a cobrar a 31 de desembre del 2014 es desprèn que el romanent de tresoreria estava sobrevalorat en 17,11 milions (el romanent afectat estava sobrevalorat en 1,57 milions i el romanent no afectat o genèric, en 15,54 milions) i els fons propis estaven sobrevalorats i la provisió d'insolvències estava infravalorada en 10,18 milions. Aquests ajustaments provoquen que el dèficit de 111,72 milions a 31 de desembre del 2014 que figura en els comptes anuals s'elevi fins a 127,26 MEUR. "L'elevat dèficit de la UPC a 31 de desembre del 2014 posa de manifest una delicada situació financera que podria comprometre les actuacions de la UPC en el futur", afirma l'informe. La UPC té registrats com a deutors a llarg termini i com a ajustaments per periodificació el compromís de la Generalitat de retorn de determinats crèdits atorgats pels ministeris per 24,50 MEUR a 31 de desembre del 2011, del 2012, del 2013 i del 2014. Aquest compromís no implica cap deute de la Generalitat envers la universitat, segons la Sindicatura.

 

La Sindicatura també retreu a la UPC que no aprovés el límit màxim de despesa pressupostària anual per als exercicis 2013 i 2014 establert un reial decret llei del 2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. La UPC tampoc té un sistema que permeti conèixer la data de recepció de les factures. També va incomplir aquest decret pel que fa a la dedicació a la docència del professorat a temps complet. La UPC no ha facilitat a la Sindicatura el Pla d'estabilitat pressupostària esmentat en una comunicació del març del 2014 del director general d'Universitats al rector i no consta la seva aprovació pel Consell Social. Tampoc no ha estat facilitada documentació acreditativa del seguiment d'aquest pla ni les mesures adoptades per a la reducció del dèficit i el seu impacte en l'exercici 2014.

Alhora, però, el 31 de desembre del 2014 la UPC tenia 11,38 milions d'euros pendents de cobrament de la Generalitat generats en l'exercici 2013 i anteriors. El retard en el pagament per part de la Generalitat genera importants tensions de tresoreria a la Universitat i despeses financeres, i pot comprometre la seva capacitat d'actuació. La Sindicatura també recomana que la UPC hauria de revisar la dependència orgànica del Servei de Control de Gestió per situar-lo en un nivell organitzatiu adequat a les seves funcions, aprovar-ne un reglament de funcionament i dotar-lo dels recursos necessaris. El Servei de Control de Gestió hauria d'elaborar un pla anual d'actuacions que hauria de ser aprovat pels òrgans de la universitat. Aquest pla hauria de ser objecte de publicitat, per exemple, a través de la pàgina web. 

 

Comentaris