La Generalitat ja no convocarà més funcionaris

Excepte les places docents i de mossos, se suspendrà de forma temporal l'execució de convocatòries de cobertura de llocs de treball fins que els departaments estiguin completament estructurats

El Govern ha aprovat mesures provisionals en relació a les plantilles de personal. En primer lloc, se suspendrà de forma temporal l'execució de convocatòries de cobertura de llocs de treball fins que els departaments estiguin completament estructurats. La mesura no afecta les convocatòries ja resoltes.

I en segon lloc, arran dels compromisos d'estabilització pressupostària, el Govern portarà a terme la suspensió temporal, durant el període de pròrroga pressupostària, de la tramitació de noves ofertes d'ocupació i l'execució de noves convocatòrie ja aprovades. No obstant, en el mateix acord es recull l'excepció de 600 places del cos de mossos d'esquadra i de 1.245 per a cossos de funcionaris docents.

L'acord també preveu la supressió temporal dels concursos de mèrits per a llocs de comandament i assimilats. L'acord s'impulsa en el marc de les mesures d'austeritat i racionalització de l'administració iniciades pel Govern de la Generalitat atès el context financer i pressupostari actual.

 
 

Comentaris