El Síndic avisa que les retallades vulneren els drets de les persones

L'organisme ha rebut més de 6.000 queixes, un 2,6% més que l'any anterior

Segons l'informe del Síndic, les retallades pressupostàries es tradueixen en la supressió d'ofertes educatives o en el retard en els pagaments de la Llei de la dependència. Són factors que, segons Rafael Ribó, vulneren drets fonamentals de les persones, com ara el dret a l'educació.

El Síndic, d'altra banda, també ha detectat una descoordinació entre la Generalitat i el govern central en la tramitació de la renda bàsica d'emancipació. També ha recordat que cal agilitar la tramitació dels ajuts públics per fer front a les situacions urgents, tant de les persones que els demanen accedir a un habitatge com de les que puguin sol·licitar ajuts per evitar-ne la pèrdua.

El Síndic ha iniciat aquest 2010 un total de 21.504 actuacions, que es distribueixen entre 6.095 queixes, 121 actuacions d'ofici i 15.288 consultes. El nombre d'expedients iniciats en aquest exercici ha estat superior al d'exercicis anteriors: les queixes s'han incrementat un 2,6% i les actuacions d'ofici, un 15%.

De les queixes rebudes, la majoria han tractat sobre matèries d'administració pública (19%), sobre ordenació del territori (14,4%) i sobre serveis socials (14,3%). Pel que fa a les 15.288 consultes ateses, la matèria més consultada ha estat la de consum (20,8%), seguida de la d'administració pública (13,4%) i de la d'ordenació del territori (9,7%).

En total, 31.344 persones s'han adreçat al Síndic per plantejar-li les seves qüestions. Es tracta de gairebé 3.000 persones més que el 2009.

 
 

Comentaris