SI i C's s'enfronten de nou pel repartiment de comissions parlamentaries

Nova picabaralla malgrat la divisió del Grup Mixt en dos subgrups

El repartiment definitiu de les comissions parlamentàries amenaça amb provocar una nova picabaralla entre SI i C's per la mateixa raó, malgrat la divisió del Grup Mixt en dos subgrups que contempla la reforma del reglament del Parlament plantejada per la Taula de la Càmera catalana.

La reforma del reglament proposada per la Taula, que es debatrà en el primer ple de la legislatura, permet subgrups dins del Mixt sempre que estiguin formats per un mínim de tres diputats, i atorga a aquestes subdivisions capacitat per promoure iniciatives legislatives.

No obstant això, la Taula deixa en mans de SI i C's l'acord sobre el repartiment de comissions parlamentàries, els temps d'intervenció i el nombre màxim d'interpel·lacions i de preguntes amb resposta oral que els correspon substanciar a cada subgrup en cada ple.

 
 

Comentaris