El TC admet el recurs de Madrid contra la llei del Codi Civil català

El Parlament i la Generalitat disposaran de quinze dies per personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin convenients

 

 
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol contra tres preceptes del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i les modificacions dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. El tribunal ha acordat donar trasllat de la demanda al Congrés dels Diputats i al Senat, així com al Parlament i a la Generalitat, que disposaran de quinze dies per personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin convenients.

El Ple acorda també la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats, una decisió que s'aplica de forma automàtica després que el govern espanyol hagi invocat en el seu recurs l'article 161.2 de la Constitució, que estableix que "el govern podrà impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les comunitats autònomes" i que "la impugnació produirà la suspensió de la disposició o resolució recorreguda, però el tribunal, si escau, haurà de ratificar-la o aixecar-la en un termini no superior a cinc mesos". L'admissió a tràmit i la suspensió cautelar no suposen cap pronunciament sobre el fons del recurs, que el tribunal resoldrà en les pròximes dates.

 
 

Comentaris