El PP vol suspendre els càrrecs que no retirin llaços i símbols "contraris al principi de neutralitat"

Les autoritats estarien obligades a retirar-los a edificis públics i als espais públics, encara que els pengin particulars

 

El PP ha registrat aquest dimarts una proposició de Llei al Congrés dels Diputats que proposa sancionar com a infracció "molt greu" i poder cessar en el càrrec qualsevol actuació que no s'ajusti al "principi de neutralitat institucional" i que incompleixi l'obligació de "fomentar les actituds de respecte a la unitat d'Espanya i de la diversitat de les nacionalitats i regions que la integren en l'ús dels símbols en espais públics". Segons la proposició de llei, les autoritats públiques s'han "d'abstenir de fer" i "corregir immediatament" qualsevol "tractament il·legal que suposi un desmèrit, ofensa, injúria, vilipendi o desprestigi als símbols nacionals i oficials", i "s'entendrà per tractament il·legal la col·locació o la reproducció gràfica o audiovisual de símbols, lemes o ensenyes de naturalesa partidista i que vulnerin la neutralitat institucional als espais públics".

 

Els mateixos càrrecs públics, segons la proposició del PP, estaran obligats a corregir "l'ús que els particulars facin" d'aquests símbols, i hauran de posar en coneixement de les autoritats judicials o del Ministeri Fiscal "qualsevol conducta que pogués ser constitutiva d'un delicte d'ultratge a Espanya". 

 

La llei estableix un sistema de sancions que considera falta "molt greu" un incompliment dolós d'aquestes obligacions, en una escala que també considera falta "greu" haver estat sancionat per dues faltes lleus, i "lleu" qualsevol "negligència o descuit en l'exercici d'aquestes obligacions". 

 

 

La sanció per la comissió d'una infracció "molt greu", segons la proposta, se sancionarà amb el "cessament del càrrec que ocupi el seu autor", que tampoc "podrà ser proposat ni nomenat per ocupar cap alt càrrec durant un període d'entre 5 i 10 anys", a més del trasllat de qualsevol possible delicte a la Fiscalia.

 

Comentaris