Oportunitats per al sector TIC català

"Tenen problemes tant les empreses que passen una situació conjunturalment dolenta com les que, disposant de bons projectes, per actitud empresarial o bancària o per incapacitat de seduir el capital risc, estan patint un debilitament de la seva tresoreria"

El Cercle Tecnològic de Catalunya realitza anualment un estudi de situació que il•lustra clarament les fortaleses, les oportunitats i les amenaces del sector tecnològic en el País a partir de la percepció dels seus directius.

Tot i que hi ha molta feina per fer, sembla que el sector progressa adequadament respecte l'any anterior, cosa que evidencia un cert signe de millora en un any de crisi.

La qualitat tècnica i competències dels recursos humans i la competència comercial de les empreses tecnològiques tenen una valoració acceptable, sense tirar coets.

El marc legal i el context polític ni sumen ni resten en la valoració global del sector tecnològic, fet que ja és un progrés, donat que anteriorment hi havia una crítica clara a l'acció política i legislativa.

En el capítol de la recerca, el desenvolupament i la innovació hi ha un clar suspens. La situació no progressa i es posa en evidència la falta de transferència tecnològica de les universitats i els centres de recerca a les empreses. La majoria d'empreses no innoven, sinó que comercialitzen productes d'altres entorns o presten serveis de relatiu valor afegit.

En darrer lloc, hi ha un aspecte on la situació empitjora i la valoració és clarament negativa. Em refereixo a l'accés al finançament de les empreses. Tenen problemes tant les que passen una situació conjunturalment dolenta com les que, disposant de bons projectes, per actitud empresarial o bancària o per incapacitat de seduir el capital risc, estan patint un debilitament de la seva tresoreria.

L'estudi ens indica que hi ha oportunitats. Entre tots ens les hem de guanyar. Deixarem per a un proper article les meves propostes.

 
 

Comentaris