Les empreses TIC internacionalitzades i la recerca

"La importància de la recerca la tenen molt més clara les empreses que s'han internacionalitzat"

La recerca és un dels aspectes clau per a l'economia de qualsevol país. Una de les màximes més esteses en termes econòmics és que sense una aposta ferma i decidida envers la recerca, l'economia d'un país no pot sortir-se'n. Però què significa això? En quina situació ens trobem?

Catalunya té una R D i que es troba per sota del 2% del seu PIB, al voltant del 1,7-1,8%. Una dada que suposa que hem experimentat un lleu increment respecte al 1,48% que teníem l'any 2007. De totes maneres, però, som molt lluny dels països capdavanters en aquesta important matèria, com és el cas, per exemple, de Finlàndia. Aquest país escandinau, amb una població similar a la catalana, té un índex de recerca una mica superior al 3,5% del seu PIB. Diguem-ne que el doble que Catalunya.

Dit això, com es troba el sector de les TIC pel que fa a recerca. Segons el baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2013, elaborat pel CTecno, les dades no són positives del tot, ja que el nombre d'empreses que no realitzen R D i ha augmentat, així com el nombre d'empreses que preveuen una reducció en les seves inversions en recerca. No obstant, la previsió és que aquesta tendència reverteixi el 2013, quan ha d'incrementar-se de manera significativa el nombre d'empreses que preveuen invertir més en R D i i ha de reduir-se també el percentatge d'aquelles que preveuen invertir menys que el 2012.

Tenint present també la variable d'internacionalització de les empreses, el baròmetre afirma que les empreses internacionalitzades són molt més sensibles i conscients a la necessitat d'invertir en R D i. Hi ha, per tant, un percentatge notablement inferior d'empreses, respecte a la resta, que no realitzen R D i. En aquest mateix sentit, el nombre d'empreses que preveuen augmentar la seva inversió en R D i també és notablement superior entre les empreses internacionalitzades, especialment de cara a 2013: gairebé un 40% de les empreses internacionalitzades preveuen augmentar la seva inversió en recerca, enfront del poc més de 25% que ho faran en el grup de les no internacionalitzades.

Hi ha, doncs, un lligam clar entre internacionalització i inversió en recerca. Aquell conjunt d'empreses del país que s'han internacionalitzat són molt més conscient de la rellevància de la recerca i de la necessitat que tenen d'invertir en recerca, com a font d'innovació i de millora per als seus productes i serveis. La internacionalització, el fer créixer el mercat potencial més enllà de les fronteres estatals és bàsic per al futur de qualsevol empresa. Sense aquest canvi de xip el futur, el present millor dit, serà molt costós. A aquesta consideració, cal afegir-hi la recerca, un altre aspecte també clau. I pel que indiquen les dades, la importància de la recerca la tenen molt més clara les empreses que s'han internacionalitzat. Pel que sumen internacionalització i recerca.

 
 

Comentaris