La situació del sector TIC català

"És imperatiu emprendre iniciatives i mesures que el potenciïn i permetin que aquest sector emergent s'acabi convertint en el que dèiem: un sector cabdal per a l'economia catalana"

La situació econòmica del país no és fàcil. La crisi no afluixa i les dades continuen marcant una tendència negativa, tot i els anomenats brots verds: els primers símptomes de recuperació que algunes de les economies mundials comencen a experimentar. Davant d'això, és evident que cal que reaccionem, cal que cerquem mecanismes que ens permetin sortir de la situació econòmica que patim. Però quins haurien d'ésser aquests esmentats mecanismes? Quins sectors són els més indicats per erigir-se en la pedra angular on se sostingui la nostra economia? 

De propostes n'hi han diverses. Entre elles el sector de les TIC. Però quina és la situació d'aquest sector a Catalunya? Quines són les dades més significatives d'aquest? Pot esdevenir aquest sector el motor de l'economia del país? 

El sector TIC català està format per més de 3.500 empreses -que representen el 1,3% de la totalitat d'empreses catalanes-. La seva productivitat se situa al voltant del 5% del PIB i l'èxit d'aquest està associat a la innovació i la creativitat que en elles s'hi dóna. La majoria d'aquestes empreses tenen menys de 50 empleats i els seus productes i serveis es comercialitzen principalment al nostre país. La seva producció, en dades de l'any 2007, es situa en 10.675 milions d'euros, el que significa un 5,43% del PIB català i que suposa un creixement mitjà anual del 8% des de l'any 2005, segons l'informe TIC 2008 de la Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya per a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Aquestes dades es poden interpretar d'altres maneres. La contribució del nostre país al TIC europeu se situa al voltant del 1,3%, uns 708 milers de milions d'euros aproximadament. Cal tenir present que, a nivell estatal, la contribució és del 6,6%. Comparant el TIC català respecte a l'estatal es pot dir que la participació del sector TIC català sobre el total estatal ha anat pujant al llarg dels darrers anys, situant-se, hores d'ara, al voltant del 18%. En relació a l'evolució prevista 2009-2011, la producció TIC a Catalunya pot ser considerada amb valors inclosos dins de la forquilla de 10.000-11.000 milions d'euros anuals. 

Un sector que, a banda dels números que s'acaben d'exposar, no destaca per tenir grans empreses, té la major part de les seves empreses a la demarcació de Barcelona i té dificultats a l'hora de contractar professionals amb la formació i la capacitat adients per tal de poder desenvolupar les seves tasques. I que, d'altra banda, s'ha d'enfrontar, entre d'altres, a una dinàmica mundial de concentració del sector i a restriccions de finançament, cosa que no és una novetat ja que passa en molts àmbits. Tot i això, presenta un elevat dinamisme associatiu i de creació d'empreses, davant d'un teixit empresarial on, cada cop més, la importància de les TIC és fonamental per a la seva productivitat i la seva competitivitat. Aquest fet evidencia que es tracti d'un sector amb moltes potencialitats. Ara bé, cal aprofitar-les i per fer-ho, és imperatiu emprendre iniciatives i mesures que el potenciïn i permetin que aquest sector emergent s'acabi convertint en el que dèiem: un sector cabdal per a l'economia catalana.

 
 

Comentaris