L'Agència Tributària de Catalunya recapta un 13,7% més durant el primer semestre

La recaptació dels tributs gestionats per l'ATC fins al juny arriba als 1.369 milions d'euros

 

La recaptació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) durant el primer semestre d'aquest 2017 va ser un 13,7% superior a la del mateix període de l'any passat, amb un augment en termes homogenis de 165 milions d'euros i un rendiment total de 1.368,9 milions d'euros. Així es desprèn del darrer Informe Trimestral dels Tributs de la Generalitat, que ha fet públic aquest dijous el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i que recull el comportament dels ingressos tributaris de gener a juny del 2017. Als 1.368,9 milions d'euros inclosos en l'informe cal afegir 113 milions liquidats al mes de juny però que per qüestions de termini no s'han pogut atribuir als tributs corresponents, segons ha apuntat el Departament. Si es té en compte aquesta quantitat, l'increment del contret en el primer semestre del 2017 passa del 13,7% al 16,7%.

L'Agència Tributària de Catalunya gestiona els tributs relacionats amb els impostos sobre grans establiments comercials, successions i donacions, el patrimoni, els habitatges buits, sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD), sobre estades en establiments turístics, els actius no productius de les persones jurídiques, sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital, sobre begudes ensucrades envasades, el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics, sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria, sobre emissió d'òxids de nitrogen per l'aviació comercial, les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (entrada en vigor a 1 de gener del 2018), els tributs sobre el joc i el gravamen de protecció civil.
 

Al segon trimestre, la recaptació dels tributs gestionats per l'ATC va ser de 1.368,9 milions d'euros, un 13,7% més que el mateix període del 2016 (1.203,9 milions). Aquesta quantitat suposa el 14,1% dels ingressos tributaris de la Generalitat comptabilitzats en aquest període. Per la seva banda, l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) manté el creixement que ha presentat en els darrers dos anys. El seu rendiment al primer semestre se situa en 954,4 milions d'euros, un 17,5% més que el mateix període del 2016 (812,2 milions). El repunt d'aquest impost reflecteix la recuperació progressiva de l'economia, i en especial el dinamisme del mercat immobiliari. El Departament recorda que al segon trimestre de l'any el PIB català va créixer un 2,8% interanual i un 1% respecte al trimestre anterior.

L'ITPAJD inclou tres figures tributàries, que són l'impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 719,4 milions d'euros fins al juny (un 18,5% més que el 2016); l'impost sobre actes jurídics documentats (230,2 milions d'euros, un 14,7% més), i l'impost sobre operacions societàries (4,8 milions d'euros, un 1,7% menys). El Departament assenyala que durant els primers mesos d'aquest any també es constata una millora en l'import contret de l'impost sobre les estades en establiments turístics ( 5,2%, amb uns ingressos de 16 milions). No obstant, el gruix de la recaptació es rebrà durant la segona meitat de l'any, quan s'efectuïn les autoliquidacions corresponents a la campanya d'estiu. Hi ha tres impostos més destaquen per la seva evolució positiva. El primer és el de l'impost sobre el patrimoni, que puja un 146,2% (23,8 milions d'euros), tot i que l'import més important no s'ingressarà fins al tercer trimestre, després de la campanya de la renda. També augmenta la recaptació de l'impost sobre els habitatges buits (18,7 milions, un 63% més) i la de l'impost sobre provisió de continguts (8,8 milions, un 25% més). Cal tenir en compte que al mes de juliol passat aquest darrer impost va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional.
 

L'impost sobre successions i donacions, amb un rendiment de 229,2 milions d'euros, i l'impost sobre grans establiments comercials, amb 14,7 milions d'euros, registren lleugers descensos, de l'1,29% i del 0,79% respectivament. En canvi, la tributació sobre el joc augmenta un 2,4%, amb una recaptació de 95,7 milions. Durant el 2017 l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, vigent el primer trimestre del 2016, no s'ha pogut recaptar a conseqüència de l'anul·lació per part del Tribunal Constitucional. D'altra banda, el 2016 es va procedir a la devolució de les quantitats ingressades amb anterioritat per l'impost català sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, que també va ser anul·lat pel TC. La comparació entre 2016 i 2017 s'ha fet en termes homogenis, és a dir, sense tenir en compte aquests dos impostos. Si es té en compte la incidència negativa d'aquests dos factors, l'increment del contret el primer trimestre del 2017 seria del 10,7%.

 

Tributs gestionats per l'Estat i transferits a la Generalitat 
 

Els tributs recaptats per l'Estat i posteriorment transferits a la Generalitat són l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (IDEC) -normativa estatal-, l'impost sobre hidrocarburs -tipus autonòmic-, l'impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT) i els tributs sobre el joc online.
 

 

L'import contret d'aquests quatre tributs durant el primer semestre del 2017 és de 109,7 milions d'euros, un 4,22% més que el 2016. L'increment més significatiu ( 29% i 38,1 milions ingressats) es detecta en l'àmbit de l'IEDMT i reflecteix el repunt en el nombre de matriculacions de vehicles. També augmenta el rendiment de l'impost sobre hidrocarburs ( 4,4% i un contret de 64,9 milions). Els ingressos del joc online cauen un 21,3% (6,6 milions) però la dada no és representativa del resultat anual, ja que la transferència que fa l'Estat no segueix una pauta temporal determinada, segons detalla el Departament. En el cas de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, durant el 2017 no s'ha contret cap import, ja que l'Estat encara no ha transferit cap quantitat (s'ingressa a partir del juliol).
 

En conjunt, la suma del contret dels tributs gestionats per l'ATC i dels gestionats per l'Estat transferits després a la Generalitat —sense incloure les bestretes del model de finançament— és de 1.478,6 milions d'euros, un 12,9% més que el primer semestre del 2016.
 

Tributs del sistema de bestretes
 


Els tributs que formen part del sistema de bestretes del model de finançament són l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF); l'impost sobre el valor afegit (IVA); impostos especials de fabricació relacionats amb tabac, alcohols i begudes derivades; impost sobre hidrocarburs (tipus estatal) i l'impost especial sobre l'energia. Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament creixen un 5,39% respecte al mateix període del 2016, i arriben als 8.209,3 milions d'euros. Així mateix, cal tenir en compte que les bestretes que s'han rebut fins al juny encara corresponen a la pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat per al 2016. Durant els pròxims mesos l'import de la bestreta s'adaptarà a les noves previsions efectuades pel govern espanyol.

 

Comentaris