CaixaBank guanya 839 milions d'euros en el primer semestre

Suposa el 32% més per la integració del BPI

 

El grup CaixaBank va obtenir en el primer semestre d'aquest any un benefici atribuït de 839 milions d'euros, cosa que suposa el 31,6% més que el mateix període de l'any passat. Els comptes de l'entitat presidida per Jordi Gual en aquest període estan molt ''marcats'' per la integració global dels resultats del 84,5% del capital de BPI des del 7 de febrer, que tenen un impacte positiu en la major part de les línies principals del compte de resultats. En aquests cinc mesos, la contribució del BPI als comptes de CaixaBank ha tingut un impacte positiu de 77 milions d'euros. Tot i aquest generós condicionant de la integració de BPI, els ingressos característics del negoci bancari (marge d'interessos, comissions i assegurances) augmenten un 20,6% amb BPI i l'11,8% sense el portuguès.

 

En un entorn perllongat de baixos tipus d'interès, el marge d'interessos, el que mesura més l'activitat recurrent del banc, ha aportat 2.349 milions d'euros, amb un creixement del 15,1% amb BPI i del 6,9% sense BPI. L'epígraf de comissions aporten 1.252 milions d'euros, el 23,9% amb el banc portuguès i el 12,4% sense. Finalment, per tancar les partides dels ingressos més bàsics del negoci bancari, l'aportació per contractes d'assegurances o reassegurances s'han situat en 233 milions, un 66,7% més. L'apartat de despeses d'administració i amortització de recurrents també es veuen marcats pel BPI i aquesta partida se situa en 2.216 milions d'euros, el 10,7% més. Sense el banc portuguès aquesta partida registraria un descens del 0,9%, tot i els dos acords de prejubiliacions signats aquest any i que suposaran un estalvi anual de 104 milions d'euros els trimestres pròxims.

 

La rendibilitat del grup registra una millora de 90 punts bàsics i se situa en el 6,5%. Si s'observa aquesta rendibilitat en el negoci recurrent del negoci bancari i assegurador, el ROTE, aquesta rendibilitat ascendeix fins el 10,3%, situant-se en 927 milions d'euros en el semestre. La ràtio de morositat del grup se situa en una taxa del 6,5%, per sota del 6,9% que va tancar l'exercici del 2016. CaixaBank arriba aquesta taxa de morositat després de veure com la cartera de dubtosos es redueix 574 milions en el segon trimestre i 2.044 milions en l'últim any. La millora de la qualitat de la cartera creditícia ha impactat positivament en les dotacions per insolvències que han suposat un desembors en el semestre de 472 milions, l'1,5% menys que l'any passat.

Afegit a aquestes dotacions, les altres dotacions a provisions pugen fins als 763 milions, on s'inclouen el 455 milions associats a finançar els dos acords de prejubilacions d'aquest any més 154 milions que s'han hagut d'aportar pel sanejament de la Sareb. La inversió creditícia de CaixaBank se situa en 228.435 milions d'euros, l'11,5% més després d'incorporar el BPI. Sense el banc portuguès, la cartera de crèdits es manté estable amb un lleuger increment del 0,1% mentre que la cartera de crèdit augmenta un 0,5%. La solvència del grup en termes de CET1 'fully loaded' s'ha situat en una ràtio de l'11,5% en el semestre, complint amb els objectius fixats en el pla estratègic 2015-2018.

 

Comentaris